7-9

  • گروه محصولات (µ)7-9
  • موارد استفادهعایق حرارتی - محصولات غذایی - دخانیات
  • عرض (mm)200-1550
7-9