مزایده و مناقصه

مزایده ها :.


مناقصه ها :.

برای بارگذاری فرم مناقصه حفر چاه سال 1396 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه شارژ سیلندر های آتش نشانی سال 1396 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه پالت سازی سال 1396 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه ایاب و ذهاب سال 1396 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه آتش سوزی سال 1396 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه حوادث گروهی و عمر زمانی سال 1396 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه تکمیلی درمان سال 1396 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه نامه مسئولیت سال 1396 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.