مزایده و مناقصه

مزایده ها :.

برای بارگذاری فرم مزایده خاک سرباره سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.مناقصه ها :.

برای بارگذاری فرم مناقصه ذوب ضایعات سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه پالت سازی سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه آتش سوزی سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه تکمیل درمان سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه حادثه گروهی و عمر زمانی سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه نامه مسئولیت شخص ثالث سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.


برای بارگذاری فرم مناقصه بیمه نامه مسئولیت سال 1397 شرکت صنایع آلومینیوم هزار اینجا کلیک کنید.